Styrelsen har beslutat om nya regler för våra parkeringsplatser, både de i garaget som de utomhus. Reglerna har tagits fram sedan årsstämman beslutade att anta en motion om just nya regler.

Regler för garage/parkeringsplatser:

Garage/parkeringsplatser är endast avsedda för fordon som ägs av medlemmar i bostadsrättsföreningen. Syftet med platserna är att medlemmar i föreningen ska ha möjlighet att parkera kördugliga motorfordon. Används platserna för andra ändamål, sägs de upp med stadgad uppsägningstid. Styrelsen tilldelar respektive återtar rätten till hyra av garage och parkeringsplats. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet återgår garage-/parkeringsplatsen till föreningen. Normal tilldelning av garage/parkeringsplats är en plats per lägenhet. Finns det outhyrda p-platser kan medlem som har garage även få en p-plats. Om antalet tillgängliga parkeringsplatser tar slut har föreningen rätt att återta extratilldelad parkeringsplats när annan permanent boende saknar plats. Om föreningen måste återta en p-plats sker det med följande turordning: Den som hyr en p-plats utan att äga ett fordon och inte äger det fordon som nyttjar p-platsen. Den som hyr garage+p-plats och enbart har en bil i hushållet. Den som hyr två p-platser men bara har en bil i hushållet.

Användning av parkeringsplats:

Parkeringsplatsen uthyres, om inte annat skriftligen anges, i befintligt skick att för hyresgästens nyttjande användas för uppställning av ett (1) st funktionsdugligt fordon. Hyresgästen får inte utnyttja parkeringsplatsen som förvaringsplats eller för uppställning av både motorcykel och personbil/annat fordon. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten eller hyra ut parkeringsplatsen i andra hand

Uppsägning eller förlängning av avtal för parkeringsplats:

Uppsägning av upprättat avtal för parkeringsplats/garageplats ska ske skriftligen minst 3 månader före den avtalade hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med 6 månader för varje gång. Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Om hyresgästen förutom detta avtal äger eller är delägare i en bostadsrätt hörande till Brf Hagaborg, upphör avtal för parkeringsplats utan uppsägning samtidigt med överlåtelse/avflyttning.

Ordningsregler i garaget:

Se till att garagedörren stängs bakom bilen. Det är allas ansvar att inte släppa in obehöriga till garaget. Kör sakta i garaget Biltvätt får inte förekomma i garaget Det är inte tillåtet att förvara lösa föremål såsom däck, olja, spolarvätska, takräcken etc. på garageplatsen Fordon får inte sticka ut utanför garageplatsen och vi uppmanar alla att visa största möjliga hänsyn till garageplatsgrannarna Vinter och slask innebär större vattenansamlingar i garaget. Borsta eller sparka bort snön på/under bilen innan ni kör in i garaget. Bil/MC skall på anmodan flyttas ut ur garaget vid aviserad städning eller vid ombyggnads- eller reparationsarbeten.

Comments are closed.

Post Navigation