Bilar och parkering

Vill du hyra parkering? Kontakta Riksbyggen per telefon eller på mitt.riksbyggen.se

 

För närvarande är det fullt, men du kan sätta upp dig på en kö-lista.

Parkering för uthyrning innefattar för närvarande 42 garageplatser, 81 parkeringsplatser med motorvärme samt 128 kallparkeringar. 9 avgiftsbelagda platser för besökande. Laddstolpar för elbilar kommer att installeras under våren 2023. 

Månadshyra:

Garage 440 :-

Motorvärmare 220 :-

Kallparkering 110 :-

P.g.a. brandrisk är det inte är tillåtet att förvara något annat än bilar/fordon i våra garage. Förvaring av däck eller/och brandfarliga vätskor är förbjudet. Det enda undantaget är enstaka flaskor som då måste förvaras i låsta skåp så ingen obehörig kan komma åt dem.

Det är förbjudet att parkera inne på området. Detta är anslaget med vägmärke vid infarterna till området. Du får köra in på området med bil om du har tungt att bära eller t.ex. skall släppa av/hämta någon som har svårt att gå. Handikappskylt i framrutan är inte giltigt, d.v.s. även för dessa gäller parkeringsförbud inom området.

 

Parkeringsbevakning

apcoa

Föreningen har avtal med Europark (APCOA) som regelbundet kontrollerar vårt område. Du riskerar alltså böter om du parkerar inne i området. För att kontakta parkeringsvakten och få hjälp med felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Tillstånd för tillfällig parkering inom området:

Behöver du parkera inom området t.ex. vid flytt, kontakta vicevärden för ett särskilt parkeringstillstånd. Detta gäller även för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. Den som har anlitat en firma som behöver parkera på området ansvarar för att införskaffa tillfälligt parkeringstillstånd.

Regler för garage- & parkeringsplatser

Garage/parkeringsplatser är endast avsedda för fordon som ägs av medlemmar i
bostadsrättsföreningen. Syftet med platserna är att medlemmar i föreningen ska ha möjlighet att
parkera kördugliga motorfordon. Används platserna för andra ändamål, sägs de upp med
stadgad uppsägningstid. Styrelsen tilldelar respektive återtar rätten till hyra av garage och
parkeringsplats. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet
återgår garage-/parkeringsplatsen till föreningen. Normal tilldelning av garage/parkeringsplats är
en plats per lägenhet. Finns det outhyrda p-platser kan medlem som har garage även få en pplats. Om antalet tillgängliga parkeringsplatser tar slut har föreningen rätt att återta extratilldelad
parkeringsplats när annan permanent boende saknar plats. Om föreningen måste återta en pplats sker det med följande turordning: Den som hyr en p-plats utan att äga ett fordon och inte
äger det fordon som nyttjar p-platsen. Den som hyr garage+p-plats och enbart har en bil i
hushållet. Den som hyr två p-platser men bara har en bil i hushållet.

Användning av parkeringsplats:
Parkeringsplatsen uthyres, om inte annat skriftligen anges, i befintligt skick att för hyresgästens
nyttjande användas för uppställning av ett (1) st funktionsdugligt fordon. Hyresgästen får inte
utnyttja parkeringsplatsen som förvaringsplats eller för uppställning av både motorcykel och
personbil/annat fordon. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten eller hyra ut
parkeringsplatsen i andra hand

Uppsägning eller förlängning av avtal för parkeringsplats:
Uppsägning av upprättat avtal för parkeringsplats/garageplats ska ske skriftligen minst 3
månader före den avtalade hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med 6 månader
för varje gång. Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från
uppsägningen. Om hyresgästen förutom detta avtal äger eller är delägare i en bostadsrätt
hörande till Brf Hagaborg, upphör avtal för parkeringsplats utan uppsägning samtidigt med
överlåtelse/avflyttning.

Ordningsregler i garaget:
Se till att garagedörren stängs bakom bilen. Det är allas ansvar att inte släppa in obehöriga till
garaget. Kör sakta i garaget Biltvätt får inte förekomma i garaget Det är inte tillåtet att förvara lösa
föremål såsom däck, olja, spolarvätska, takräcken etc. på garageplatsen Fordon får inte sticka ut
utanför garageplatsen och vi uppmanar alla att visa största möjliga hänsyn till
garageplatsgrannarna Vinter och slask innebär större vattenansamlingar i garaget. Borsta eller
sparka bort snön på/under bilen innan ni kör in i garaget. Bil/MC skall på anmodan flyttas ut ur
garaget vid aviserad städning eller vid ombyggnads- eller reparationsarbeten.