Reparation, underhåll och ombyggnad

Inglasning av balkong, altan och terrass: 

För att få glasa in sin balkong, altan eller terrass krävs både styrelsens tillstånd och bygglov från kommunen, kontakta vicevärden.

  1. Avtal ska tecknas med föreningen. Underteckna och lämna till föreningen i 2 exemplar.
  2. Ritning över arbetet ska bifogas avtalet. Ritningen görs oftast av det företag som ska utföra inglasningen.
  3. Bygglov. När avtalet är undertecknat av parterna ska den boende söka bygglov. Bygglovet måste vara beviljat innan arbetet kan påbörjas. (Länk till e-tjänsten bygglovsansökan hos kommunen finns nedan)
  4. Beviljat bygglov ska lämnas till föreningen innan arbetet med inglasning påbörjas. Det beviljade bygglovet biläggs avtalet.

AVTAL inglasning

checklista-for-ansokan-om-bygglov-for-inglasning

  • Ombyggnad/renovering av badrum: Innan renovering av badrum behöver du kontakta vicevärden. För att garanti och försäkring ska gälla måste arbetet utföras av certifierad hantverkare.
  • Markis och vindskydd: Kontakta vicevärden. Markis får sättas upp för varje lägenhet efter godkännande av Brf. Hagaborg. Färgsättning sker i samråd med föreningen. Styrelsen har beslutat att samtliga markiser ska vara vinröda/bordeaux. Nya markiser och tyg som byts ut ska ha denna färgsättning. Vindskydd ska vara av genomskinligt material eller i markistyg. För markistyg gäller samma bestämmelser som för markis.
  • Altan, staket och räcke:Altan, staket/räcke får endast uppföras efter tillstånd från föreningen. Kontakta vicevärden och lämna in en ritning på planerat bygge, det finns vissa föreskrivna regler ang. mått och utförande. Maxbredd 3 m. från husvägg, maxhöjd räcke/staket 110 cm med en genomskinlighet på ca 30%. Räcket ska vara tryckimpregnerat eller vitmålat samt ha vertikala eller horisontella bräder. Varje ritning av önskat altanbygge bedöms individuellt av styrelsen på nästkommande möte.
  • Luftvärmepump på terrass/takvåning: Innan installationen ska kontroll ske för att lägenheten är tillräckligt uppsäkrad. Bostadsrättshavaren svarar för alla kostnader som härrör till installation, eldragning, snickeriarbeten och alla andra kostnader som kan kopplas till installationen. Värmepumpens ytterdel placeras på terrass så att den inte påverkar fastigheten exteriört. Det åligger bostadsrättshavaren att på ett fackmannamässigt sätt ansluta kondensavrinningen från värmepumpen till befintliga stuprör eller hängrännor eller på ett annat godkänt sätt. Arbetet med installationen ska vara fackmannamässigt utfört av på marknaden etablerade företag. Om värmepumpen vid bostadsrättshavarens avflyttning nedmonteras ska håltagning i vägg samt eventuell all övrig påverkan återställas i ursprungligt skick. Före installation ska godkännande inhämtas av Brf Hagaborgs styrelse.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela altanen/staketet, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet.

Växtlighet får inte överstiga linjen i betongblocken mellan första och andra våningen. Dekorationer, skyltar och solcells-lampor etc. är inte önskvärt i rabatterna/gräset runt lägenheterna.

Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. Altaner och uteplatser ska hållas fria från skräp och hålla ett allmänt städat intryck.

Markis ska underhållas och rengöras eller bytas ut vid behov.

Vem ska underhålla bostadsrätten?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll. Men vem ska stå för vad?

I HSB:s informationsbroschyr ”Vem skall underhålla bostadsrätten?”  kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Broschyren ingår i lägenhetsmappen som delas ut i samband med medlemskap i föreningen.

Ladda ner ”Vem skall underhålla bostadsrätten?” Underhallsansvar_brf_pdf