Många har klagat på att det drar kallt från fönstren vintertid. När vi byggde om terrasserna för några månader sedan åtgärdades också flera fönster och det visade sig då att när våra hus fick nya fönster i början av 2000-talet monterades de inte alltid på ett fackmannamässigt sätt. Därför kommer stickprov på tio fönster att tas under den närmaste tiden för att se vilket skick de är i. Visar stickprovet att fönstren är felaktigt monterade och/eller dåligt tätfogade måste ett beslut tas om alla fönster ska gås över och åtgärdas. Flera fönster på terrassvåningarna har drabbats av vattenläckage och det kan kopplas till bland annat dålig montering av fönstren. Därför har ett beslutat tagits om att byta samtliga fönster på terrassvåningarna utom de som ligger skyddade av inglasningar. Turligt nog för föreningen ger Trafikverket ett bidrag på 3 000 kronor per fönster (per kvm karmyttermått). Eftersom nästan alla fönster är runt en kvadratmeter så blir bidraget 3 000 kronor. Orsaken till att Trafikverket ger ett bidrag är att bullernivåerna på flera av husen blir högre när det byggs ytterligare ett järnvägsspår från centralstationen ut mot Välsviken. I en andra etapp kommer eventuellt fler fönster att bytas ut på de hus som får högre bullervärden.

Comments are closed.

Post Navigation