Under årsstämman så kommer ett förslag om att anta HSBs normalstadgar av 2023 års utgåva, anpassade för Brf Hagaborg.

Stadgarna i sin helhet hittar ni här: Stadgar 2023

Sammanfattning av ändringar:

2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening har samma struktur och
paragrafnumrering som 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening. Några paragrafer
har dock fått annan rubrik.

Här följer en sammanställning av några av de viktigare nyheterna i 2023 års HSB normalstadgar
för bostadsrättsförening jämfört med 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening:

• § 12
Tillägg av ett stycke innebärande att påminnelseavgift och inkassoavgift även kan tas ut
för det fall exempelvis överlåtelseavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse inte
betalas i rätt tid.
• § 13
Tillägg innebärande att årsredovisningen även ska innehålla en kassaflödesanalys. Detta
följer av ändring i årsredovisningslagen.
• § 16
En skrivning har införts gällande att den kallelsetid som anges även gäller vid en extra
föreningsstämma som ska behandla fråga om stadgeändring. Enligt lag gäller en längre
kallelsetid vid extra föreningsstämma som ska behandla exempelvis en fråga om
ändring av stadgar, men det är möjligt att i stadgar bestämma att kallelse får utfärdas
senare.
• § 22
En formulering har införts som innebär att om en stämmovald styrelseordförande
lämnar sitt uppdrag under mandattiden så ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande
för tiden fram till nästa föreningsstämma.
• § 22
Kravet att styrelsen ska utse en organisatör för studie- och fritidsverksamhet har tagits
bort och ersatts av att en ansvarig för introduktion och utbildning av medlemmar ska
utses.
• § 29
En bestämmelse har förts in innebärande att om föreningens resultat innebär en förlust
så har föreningen en skyldighet att lämna upplysning om vad förlusten innebär för
bostadsrättsföreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.
Detta följer av ändring i årsredovisningslagen.

• § 31 och § 32
Underhålls- och reparationsansvaret för radiatorer har ändrats. Ansvaret för elradiatorer,
elburen golvvärme och elburen handdukstork har lagts på bostadsrättshavaren.
Bostadsrättsföreningen ansvarar för vattenburna radiatorer, vattenburen golvvärme,
vattenburen handdukstork och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen
försett lägenheten med.
• § 36
Regleringen kring föreningens rätt att avhjälpa brist i lägenhet har ändrats genom ett
tillägg beträffande situationer då bostadsrättshavaren utför åtgärder i strid med § 37.
Detta följer av ändring i bostadsrättslagen.
• § 37
Det har lagts till ytterligare två situationer beträffande åtgärder i lägenheten vilka kräver
föreningens tillstånd. Därutöver har det införts ett helt nytt stycke gällande särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden och kravet på
tillstånd om ett sådant värde påverkas. En formulering har lagts till innebärande att en
bostadsrättshavaren som är missnöjd med styrelsens beslut kan vända sig till
hyresnämnden. Dessa ändringar följer av ändring i bostadsrättslagen.
• § 44
En skrivning har införts kring en ny förverkandegrund gällande situationen då en
bostadsrättshavare gör ingrepp i lägenheten utan behövligt tillstånd. Detta följer av
ändring i bostadsrättslagen.

Comments are closed.

Post Navigation