Renovering, reparation, underhåll och ombyggnad

Inglasning av balkong, altan och terrass: 

För att få glasa in sin balkong, altan eller terrass krävs både styrelsens tillstånd och bygglov från kommunen, kontakta vicevärden.

 1. Avtal ska tecknas med föreningen. Underteckna och lämna till föreningen i 2 exemplar.
 2. Ritning över arbetet ska bifogas avtalet. Ritningen görs oftast av det företag som ska utföra inglasningen.
 3. Bygglov. När avtalet är undertecknat av parterna ska den boende söka bygglov. Bygglovet måste vara beviljat innan arbetet kan påbörjas. (Länk till e-tjänsten bygglovsansökan hos kommunen finns nedan)
 4. Beviljat bygglov ska lämnas till föreningen innan arbetet med inglasning påbörjas. Det beviljade bygglovet biläggs avtalet.

AVTAL inglasning

checklista-for-ansokan-om-bygglov-for-inglasning

 

Övrigt kring reparation, underhåll och ombyggnad:

 • Ombyggnad/renovering av badrum:
  Innan renovering av badrum behöver du kontakta vicevärden. För att garanti och försäkring ska gälla måste arbetet utföras av certifierad hantverkare.
 • Markis och vindskydd: 
  Markis får sättas upp för varje lägenhet efter godkännande av Brf. Hagaborg. Kontakta vicevärden för mer information.
  Styrelsen har beslutat att samtliga markiser ska vara vinröda/bordeaux. Nya markiser och tyg som byts ut ska ha denna färgsättning.
  Vindskydd ska vara av genomskinligt material eller i markistyg. För markistyg gäller samma bestämmelser som för markis.
  Markis eller solskydd får inte fästas i fönsterkarmen.
  Markis och markistyg ska underhållas och rengöras eller bytas ut vid behov.

 • Altan, staket och räcke:
  Altan, staket/räcke får endast uppföras efter tillstånd från föreningen. Kontakta vicevärden och lämna in en ritning på planerat bygge, det finns vissa föreskrivna regler ang. mått och utförande. Maxbredd 3 m. från husvägg, maxhöjd räcke/staket 110 cm med en genomskinlighet på ca 30%. Räcket ska vara tryckimpregnerat eller vitmålat samt ha vertikala eller horisontella bräder. Varje ritning av önskat altanbygge bedöms individuellt av styrelsen på nästkommande möte.

  Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela altanen/staketet, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet. Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. Altaner och uteplatser ska hållas fria från skräp och hålla ett allmänt städat intryck.

 • Luftvärmepump på terrass/takvåning: 
  Innan installationen ska kontroll ske för att lägenheten är tillräckligt uppsäkrad. Bostadsrättshavaren svarar för alla kostnader som härrör till installation, eldragning, snickeriarbeten och alla andra kostnader som kan kopplas till installationen. Värmepumpens ytterdel placeras på terrass så att den inte påverkar fastigheten exteriört. Det åligger bostadsrättshavaren att på ett fackmannamässigt sätt ansluta kondensavrinningen från värmepumpen till befintliga stuprör eller hängrännor eller på ett annat godkänt sätt. Arbetet med installationen ska vara fackmannamässigt utfört av på marknaden etablerade företag. Om värmepumpen vid bostadsrättshavarens avflyttning nedmonteras ska håltagning i vägg samt eventuell all övrig påverkan återställas i ursprungligt skick. Före installation ska godkännande inhämtas av Brf Hagaborgs styrelse.
 • Byte av golvbrunn:
  Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Detta bidrag är tänkt som en förbättringsåtgärd. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag. Detta är ett styrelsebeslut från 2023-09-27

 • Ventilation och mekaniska fläktar
  Samtliga till- och frånluftskanaler skall vara injusterade för att ventilationen skall fungera optimalt. Inga mekaniska fläktar tillåts anslutas till föreningens ventilationskanaler. Kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna med de får inte anslutas till föreningens ventilationssystem. Om det görs en installation av kolfilterfläkt ska det göras en ny inmätning och justering av ventilationen i huset. Detta bekostas av lägenhetsinnehavaren. Kontakta vicevärden om det görs en sådan åtgärd.

 

Växtlighet får inte överstiga linjen i betongblocken mellan första och andra våningen. Dekorationer, skyltar och solcells-lampor etc. är inte önskvärt i rabatterna/gräset runt lägenheterna.

 

Underhållsansvar – Vem ska underhålla bostadsrätten?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll. Men vem ska stå för vad?

I HSB:s informationsbroschyr ”Vem skall underhålla bostadsrätten?”  kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Broschyren ingår i lägenhetsmappen som delas ut i samband med medlemskap i föreningen. Saknar du ditt ex. kan du få ett nytt hos vicevärden, eller ladda ner som pdf på nedanstående länk.

Ladda ner ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” (version utgiven november 2020) som PDF här: Vem ska underhålla bostadsrätten?

Uppdaterades senast: 2024-03-29