Den 27 september hade vi styrelsemöte, här är några av sakerna som diskuterades och beslutades:

Låscylindrar:  Ordförande Rolf Westin och Ingela Agneblad informerade om att med de låscylinderar, som finns idag i portarna, går det inte att tillverka nya nycklar till eftersom de är för gamla. Då många av lägenhetsinnehavarna har skaffat nya lås till lägenheterna kommer hantverkarna inte in med huvudnyckel och det ställer till problem. Vicevärden Ingela Agneblad har talat med HSB, som varit på mässa angående ett nytt system för portlåsning och föreslog att vi inbjuder HSB för information om låssystem till nästa sammanträde.

Trädfällning: En förfrågan hade inkommit från hus nr 1 angående borttagning av ett Paradisäppelträd, som förorenar både uteplats och promenadväg. Styrelsen föreslog att trädet fälls och att ge ordföranden Rolf Westin i uppdrag att kontakta Värmlands Fastighetsservice angående nedtagning av trädet.

Parkeringstillstånd: Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att ta kontakt med vicevärden för ett parkeringstillstånd inom området om man behöver parkera längre än max-tiden på 15 min. Detta gäller även för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. Om en lägenhetsinnehavare har anlitat en firma som behöver parkera inom området så ska ett parkeringstillstånd införskaffas hos vicevärden. Tillståndet kan utföras timvis, dagsvis, vecko- eller månadsvis, beroende på önskat behov. Utan tillstånd riskerar fordonet parkeringsböter.

Torktumlare: Ny torktumlare installeras i tvättstuga nr 5, den 5 oktober. Mangel: Utbytt mangel i tvättstuga 21 p.g.a. motorfel.

Ventiler/vattenrör: Efter påringning angående felaktiga/läckande ventiler har Markaryd som levererat dessa upptäckt ett fabrikationsfel på ventilerna. NVS kommer att gå igenom alla lägenheter och byta ut ventilerna utan kostnad för brf Hagaborg, kostnaden tas av Markaryd.

Parkering Karlstad kommun: I tidigare skrivelse efterlyste Vård- och omsorgsenheten en parkeringsplats för deras bilar, då det är svårt att parkera inom området. Ordföranden Rolf Westin hade undersökt frågan och la fram förslag att en parkeringsplats görs strax före vändplanen mellan hus 37 och 39 som markeras med märkning att platsen endas är för Karlstad kommuns hemtjänst. Styrelsen diskuterade frågan och föreslog att vicevärd Ingela Agneblad tar kontakt med Karlstads kommun om skyltning av platsen.

Nästa möte äger rum den 25 oktober 2012  kl 18.00

Nu är den nya mangeln som  inte fungerad p.g.a. maskinfel, utbytt och installerad i tvättstuga nr 21.

Hoppas nu att den här ska fungera utan problem!

Nu har den nya foldern ”Välkommen till bfr. Hagaborg” kommit med uppdaterad information och ”bra att veta saker”.

Den kommer att delas ut till samtliga hushåll i föreningen. (Om du inte redan har fått den i din brevlåda så är den på gång under de närmsta dagarna.)

Foldern finns även här på hemsidan om du vill ladda hem den själv.

Ladda hem pdf. klicka på länken:  FolderHagaborg2012

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Jenny Kjellén, Tolvmansgatan 25

Ann-Marie och Göran Backlund, Tolvmansgatan 33

Eva Karlsson, Tolvmansgatan 9

Mats Gustafsson, Tolvmansgatan 37

Från Karlstad kommuns hemsida:

Lagmansgatan – ny gång- och cykelväg

Lagmansgatan har tidigare varit väldigt bred vilket gör att många kör för fort på den här sträckan. För att öka trafiksäkerheten kommer vi att bygga en gång- och cykelväg längs hela sträckan och därmed binda ihop cykelstråket som fortsätter i båda ändar av Lagmansgatan. På det här sättet får gående och cyklister mer utrymme att röra sig på och vår förhoppning är att bilisterna kommer att hålla lägre hastighet. Gatan kommer att bli smalare vilket gör det svårare att få plats med både parkerade bilar och mötande trafik. Vår ambition är dock att behålla gatuparkeringarna längs Lagmansgatan eftersom vi vet att de nyttjas av boende och verksamheter. Parkerade bilar kan dessutom bidra till en lägre hastighet. Vi får dock utvärdera situationen när allt klart och vi ser hur trafiksituationen blir.

Ny cirkulationsplats

Vi kommer även att bygga en cirkulationsplats vid korsningen Lagmansgatan/Rådmansgatan för att underlätta trafikflödet. Den här rondellen kommer att vara upphöjd för att samtidigt hålla hastigheten nere bland bilister och därmed ge boende och elever på väg till Norrstrandskolan en säkrare utemiljö.

I samband med det här arbetet kommer vi även att byta vatten- och avloppsledningarna i området men detta ska inte påverka vattenförsörjningen.

Arbetet pågår maj-oktober

Arbetet börjar i slutet av maj och beräknas bli klart i oktober i år. För att minimera störningar kommer vi att ta ett kvarter i taget. Vi börjar vid korsningen Lagmansgatan/Norra allén och rör oss söderut. Varje kvarter räknar vi med kommer att ta 4-6 veckor.

Vi hoppas att ni som bor och rör er i området har förståelse för de störningar som ändå kommer att uppstå och hoppas att resultatet kommer att väga upp för det. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Byggledare, Karlstads kommun: Gunnar Dahlgren. telefon 054-540 68 20

 

Den 28 augusti hade vi styrelsemöte, här är några av sakerna som diskuterades och beslutades:

Behov av att byta ut dörrar till soprum och cykelförråd: Alla soprumsdörrar behöver inte bytas ut, däremot kommer de dörrar som behöver tätas och få ny plåt att ses över och åtgärdas. Cykelförrådens dörrar kommer att ses över i samband med städningen den 10 oktober.

Målning av garage: Avvakta till våren 2013, men skrapa rent väggarna från de hängande flagorna.

Tvättstuga nr 5: Två nya torktumlare ska köpas in. Tvättmaskinen är lagad.

Tvättstuga nr 21: Torktumlaren har lagats. Många har haft problem med den nya mangeln, detta ska åtgärdas snarast.

Värmesystem och fläktar ska ses över i samtliga tvättstugor

Skyltar som är slitna och förstörda av väder och vind (inom området och vid de olika infarterna) kommer att bytas ut.

Besiktning NCC: De platser med dålig avrinning har åtgärdats. Uppföljning vår 2013. NCC kommer att stenlägga de rundlar utanför hus 35 och 37 som saknar stenläggning. Vidare har NCC placerat ut stora stenar inom området för att förhindra att bilar kör på gräsmattorna.

Nästa styrelsemöte: 27 september 2012

Styrelsen vill även tacka för stor uppslutning och en trevlig kväll vid tipspromenaden!

Välkomna till vår årliga tipspromenad onsdagen den 5 september kl. 18.00!

Vi samlas nere vid boulebanan på området och tipspromenaden går i en bana kring brf. Hagaborg.

Vi bjuder alla medlemmar på grillad hamburgare, dryck och kaffe.

Prisutdelning ca. 18.45

Vi hoppas på stor uppslutning och vackert väder så klart!

Onsdagen den 10 oktober kommer vi att rensa och städa i cykelförråden.

Vi ber er därför att märka era cyklar med ert lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas om hand och ställas undan i beslut av polisen.

Vi ber er också att ta bort de övriga saker som tillhör er från cykelförråden, annars kommer de att föras till återvinningscentralen.

Lördagen den 13 oktober kl.11.00 kommer vi att forsla bort skräp. Har du något som du vill att vi ska ta med till återvinningscentralen, så ställer du detta vid ditt hus entré, senast kl. 10.30.

Flera lägenhetsinnehavare har klagat på att det drar från fönstren. För att kunna åtgärda detta behöver ni höra av er till vicevärden, Ingela Agneblad. Vi kommer att kollektivt försöka åtgärda problemet.

Vicevärd Ingela Agneblad har semester den 11 – 18 september 2012.

Under denna tid kan Du ringa vår ordförande Rolf Westin, tel 0705-93 62 31 om Du har några frågor.

Måndag den 17 september är vicevärdskontoret stängt,

istället är kontoret öppet onsdagen den 19 september kl 19.00 – 20.00.

På fredag 27 juli kommer nya manglar (kallmanglar) att installeras i tvättstugorna 5 och 21

Mangeln i tvättstuga 27 har nyligen varit på service och behöver inte bytas ut ännu.

Tyvärr behöver vi åter påminna om de anvisningar som finns för sopsortering. Det sköts inte i vissa av våra hus, och ej heller vid vår sorteringsstation vid parkeringen. När vi inte sorterar rätt faktureras föreningen extra av Stena Återvinning, en onödig och kostsam utgift för Brf. Hagaborg

Föreningens ekonomi berör oss alla och våra månadsavgifter kan i slutändan påverkas.

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor.
I den gröna luckan slänger vi bruna papperspåsar med matavfall 
I den röda luckan slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras.
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas och metall på området. Dessa är placerade vid garagebyggnadens östra gavel.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i tvättstugan.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

 

Som ni säkert sett så har Rör-Inspektion verkat på området under en längre tid, och kommer så att fortsätta efter semestern.

Rör-Inspekition förstärker dagvatten-ledningarna som går från taken, då dessa har blivit slitna med åren. Istället för ett så kallat stambyte så lägger man en plastbeläggning inuti rören. Alla hus på området kommer att ses över och åtgärdas. I vissa fall behöver de komma åt inifrån en lägenhet, den som blir berörd av detta får meddelande i god tid.

Ett stort och dyrbart jobb, men absolut nödvändigt!

Vi ser nu över anslagstavlorna vid entréerna till alla hus. Nya anslag med aktuell information/kontaktnummer har kommit upp. Vi har även för avsikt att fräscha upp namntavlorna vid entréerna, olika alternativ diskuteras och vi återkommer när beslut är taget.

Veckorna 24 och 25 kommer hyvling av vägarna att utföras vilket innebär begränsning av biltrafik

Veckorna 25 och 26 kommer asfaltering att utföras och då kommer all trafik att förbjudas med undantag för sjuktransport (kontakt tags med NCC).

Det justerade protokollet från årsstämman 10 maj 2012 finns att tillgå för våra medlemmar på Vicevärdskontoret.